Sesje Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Sesję Rady Miejskiej w Jędrzejowie odbywają się w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wręczenie odznaczeń państwowych.
  4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2016 roku.
  5. Zapytania i interpelacje radnych.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
  7. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2016 roku i nadzwyczajnej w dniu 17 lutego 2016 roku.
  8. Uchwała w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
  9. Uchwala w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
    de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta
    i gminy Jędrzejów.
  10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
  11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów
    na lata 2016 ? 2018.
  12. Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku.
  13. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przywrócenia Biura Obsługi Klienta w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.
  14. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu.
  15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania
    i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli
    i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne
    lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
  17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
  18. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną.
  19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
  20. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
  21. Protokół Nr 1/2015 z kontroli Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.
  22. Protokół Nr 2/2015 z kontroli Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
  23. Sprawozdanie z wykonania ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015?.
  24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
  25. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej
    w Jędrzejowie za rok 2015.
  26. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
  27. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
  28. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
  29. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
  30. Odpowiedzi na interpelacje.
  31.  Sprawy różne.
  32. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska