Sesje Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Sesję Rady Miejskiej w Jędrzejowie odbywają się w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2016 roku.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2016 roku i nadzwyczajnej w dniu 17 lutego 2016 roku.
 8. Uchwała w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
 9. Uchwala w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
  de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta
  i gminy Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów
  na lata 2016 ? 2018.
 12. Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku.
 13. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przywrócenia Biura Obsługi Klienta w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.
 14. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu.
 15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania
  i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli
  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne
  lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 20. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
 21. Protokół Nr 1/2015 z kontroli Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.
 22. Protokół Nr 2/2015 z kontroli Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 23. Sprawozdanie z wykonania ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015?.
 24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
 25. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej
  w Jędrzejowie za rok 2015.
 26. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 27. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 28. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 29. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 30. Odpowiedzi na interpelacje.
 31.  Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska